Privacyverklaring Murphy’s Law Psychology

Murphy’s Law Psychology hecht veel waarde aan een zorgvuldige omgang met patiëntgegevens. Daarom deze privacyverklaring.


Het dossier

De wet verplicht psychologen om een dossier aan te leggen, welke vijftien jaar bewaard moeten worden. Nadat deze termijn voorbij is en je niet meer in zorg bent bij Murphy’s Law Psychology, zal het dossier vernietigd worden.


Persoonsgegevens die in het dossier staan

Murphy’s Law Psychology legt je persoonsgegevens vast doordat jij of je verwijzer deze aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die in je dossier staan worden:


  • Voor- en achternaam
  • Geslacht
  • Geboortedatum
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres


Murphy’s Law Psychology verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens:


  • Burgerservicenummer
  • Diagnose en behandelgegevens


Al deze gegevens zijn nodig zodat Murphy’s Law Psychology goede zorg kan leveren.


Hoe persoonsgegevens beveiligd worden

Murphy’s Law Psychology hecht groot belang aan de bescherming van je gegevens en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Wanneer je de indruk hebt dat je je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Murphy’s Law Psychology.

Mocht dit niet tot het gewenste resultaat leiden, dan heb je ook de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons


Rechten van de patiënt

Je hebt als patiënt recht op inzage in of een afschrift van de informatie die in uw dossier is opgenomen. Inzage in het dossier zal altijd plaatsvinden op het adres van de praktijk.

Mocht je in het dossier feitelijke onjuistheden aantreffen, dan kan gevraagd worden om deze informatie te verbeteren of aan te vullen. Bent je het niet eens met informatie die in het dossier is opgenomen, dan kun je verzoeken een eigen verklaring (uw mening) aan het dossier toe te voegen. Ook heb je het recht een verzoek in te dienen om vernietiging van (delen uit) je dossier. Voor alle rechten geldt dat er in principe in gegaan wordt op je verzoek. Alleen als Murphy’s Law Psychology meent dat belangen van anderen, bijvoorbeeld van je partner of kinderen, worden geschaad, kan je verzoek (gedeeltelijk) afgewezen worden.


Geheimhouding

Wij hebben als psychologen een geheimhoudingsplicht. Dit betekent dat er alleen met uitdrukkelijke toestemming informatie over jou gedeeld zal worden met derden. Alleen in bijzondere gevallen geeft de wet het recht om ook zonder jou toestemming informatie te verstrekken. In dergelijke gevallen wordt er in de regel eerst contact met je opgezocht om deze informatieverstrekking te bespreken.


Geautomatiseerde besluitvorming

Murphy’s Law Psychology neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.


Cookies/vergelijkbare technieken die gebruikt worden

Murphy’s Law Psychology gebruikt alleen technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy.


Vragen

Indien er nog vragen zijn kun je contact opnemen met Eline van den Broeke, praktijkhoudster van Murphy’s Law Psychology.

Contactgegevens Murphy’s Law Psychology:

Praktijkhoudster:            Eline van den Broeke

BIG Registratie:               19928757225

KVK Nummer:                 82984182

Adres:                               Dousbergweg 4, 6216 GC te Maastricht

Telefoonnummer:           06 30741878    

Emailadres:                     murphyslaw.psychology@gmail.com